Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Opdrachtgever is diegene die met Opgeruimd Advies een overeenkomst voor Professional Organizing, (Budget)coaching of Advies aangaat.
1.2 Deze algemene voorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die Opgeruimd Advies sluit met opdrachtgever(s), voor zover in de overeenkomst niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opgeruimd Advies en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Offertes en aanbiedingen voor dienstverlening aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.
2.2 Opgeruimd Advies kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
2.3 De in een offerte, aanbieding en/of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.
2.4 Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt Opgeruimd Advies de opdrachtgever per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van de overeengekomen dienstverlening en de algemene voorwaarden van Opgeruimd Advies.
2.5 De overeenkomst kan tot 5 werkdagen na verzending van deze bevestiging kosteloos herroepen worden.
2.6 Wanneer de overeenkomst niet binnen 5 werkdagen na verzending van de bevestiging herroepen wordt is deze definitief.
2.7 Door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van de dienstverlening en de algemene voorwaarden.

3. Annulering van afspraken en/of beëindiging van de opdrachtovereenkomst
3.1 Afspraken voor het uitvoeren van de diensten van Opgeruimd Advies kunnen tot 3 werkdagen  voor aanvang kosteloos geannuleerd worden.
3.2 Afspraken voor het uitvoeren van de diensten van Opgeruimd Advies kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos naar ander overeen te komen tijdstip verplaatst worden.
3.3 Wanneer opdrachtgever een afspraak voor het uitvoeren van de diensten van Opgeruimd Advies binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is Opgeruimd Advies gerechtigd 100% van de kosten voor de gemaakte afspraak in rekening te brengen.
3.4 Een overeenkomst voor dienstverlenging door Opgeruimd Advies kan na overleg tussen opdrachtgever en Opgeruimd Advies op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.
3.5 Opgeruimd Advies heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
3.6 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en deze, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
3.7 Opgeruimd Advies is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

4. Overmacht
4.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en coaching Opgeruimd Advies onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
4.2 In geval van overmacht stelt Opgeruimd Advies alles in het werk om een vervangende coach te vinden. Als het Opgeruimd Advies niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende coach te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van het advies of coachingstraject kosteloos te annuleren.
4.3 Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of coachingstraject op grond van dit artikel is Opgeruimd Advies niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

5. Betaling en incassokosten
5.1 Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2 Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op SNS rekeningnummer 82.10.40.790 t.n.v. M.J.C. Fakkeldij te Hilversum
5.3 Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
5.4 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk  II. Indien Opgeruimd Advies echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte  gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

6. Kwaliteit
6.1 Opgeruimd Advies zal de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en  overeenkomstig de geldende professionele normen uitvoeren.

7. Privacy
7.1 Opgeruimd Advies verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coach en adviseur ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Opgeruimd Advies is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Opgeruimd Advies. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
8.2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Opgeruimd Advies heeft gemeld.
8.3  Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opgeruimd Advies of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opgeruimd Adviesafgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
8.4  Elke aansprakelijkheid van Opgeruimd Advies voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. Auteursrecht
9.1 Op alle gebruikte documentatie van Opgeruimd Advies geldt het auteursrecht van M.J.C. Fakkeldij van Opgeruimd Advies te Hilversum. Opdrachtgevers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

10. Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Opgeruimd Advies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opgeruimd Advies toerekenbaar is. Indien Opgeruimd Advies uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Opgeruimd Advies zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opgeruimd Advies, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opgeruimd Advies en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

11. Klachten
11.1 Opgeruimd Advies is aspirant-lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO), die een klachtregeling kent en over een onafhankelijke klachtencommissie beschikt. Geen van de leden van deze klachtencommissie heeft belangen in of bij Opgeruimd Advies.
11.2  Opdrachtgevers die een klacht hebben over het advies of de coaching van Opgeruimd Advieskunnen zich richten tot de NBPO klachtencommissie.
11.3 De klachtencommissie van de NBPO zal de klacht alleen in behandeling indien de klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in den minne te schikken met Opgeruimd Advies. De klager dient daartoe Opgeruimd Advies binnen 4 weken na afloop van het advies of de coaching schriftelijk op de hoogte te stellen van de aard en motivatie van de klacht, alsmede aan te geven wat hij of zij van Opgeruimd Advies verwacht. Opgeruimd Advies stuurt de klager binnen 4 weken een schriftelijke reactie op genoemde klacht.
11.4 Als de klacht van de opdrachtgever door de reactie van Opgeruimd Advies niet is weggenomen, kan de klager zich wenden tot de klachtencommissie van de NBPO conform de klachtregeling van de NBPO, die verkrijgbaar is via het secretariaat van de NBPO.
11.5 De NBPO klachtencommissie behandelt de klacht vertrouwelijk, onderzoekt de klacht en beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan zij besluiten dat de opdrachtgever recht heeft op een compensatie die niet meer bedraagt dan de hoogte van de kosten van het advies of de coaching waarop de klacht betrekking heeft.
11.6 De NBPO klachtencommissie doet uitspraak binnen vier weken na schriftelijke indiening van de klacht.
11.7 Het oordeel van de NBPO klachtencommissie is bindend voor klager en Opgeruimd Advies.
11.8 Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van Opgeruimd Advies of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

12. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze  voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever middels ondertekening van de offerte of aanbieding.

Opgeruimd Advies
Hilversum 2012